Съставител

Издател:

Века България ЕООД

1510 София, ул. Витиня 2ж

Тел: +359 (0) 2 9455940
Факс: +359 (0) 2 8470147
e- mail: office@veka-bg.com
http://www.veka.bg

Управител: Роберт Пост
Прокурист:  Иван Димитров

Седалище на фирмата: 1220 София, ул. Първа българска армия № 18

Фирмено дело  9726/2004 на Софийски градски съд
BG 131302663

Copyright © 2014
Всички права запазени

Всички данни от този домейн/страница са защитени от Закона за авторското право и не могат да бъдат използвани без съгласието на собственика на правата. Линкове към този сайт могат да препращат само към началната страница, възпроизводството на получената информация, с изключение на  съобщения за пресата и съпровождащите ги данни и картинки не е позволено в други сайтове или медии.

За контакт: office@veka-bg.com

 

Защита на лични данни:

Изпoлзването на тази страница е възможно без предоставянето на лични днни. В случай, че на нашите страници се поискат лични данни, ( напр. име, адрес или имейл адрес ), предоставянето им, доколкото е възможно, е винаги  на доброволна основа. Тези данни не могат да се предоставят на трети лица без вашето изрично съгласие.

Обръщаме внимание на следното, че пренасянето на данни по интернет (напр. комуникацията по имейл), може да има пропуски в сигурността. Абсолютната защита на данни спрямо достъпа на трети лица, е невъзможна. В рамките на поетата от съставителите отговорност изрично се отрича използването на публикуваните данни за контакт  за изпращането от трети лица на изрично непожелана реклама и информационни материали . Операторът на страниците изрично си запазва правото да предприеме действия, в случай на непоискано изпращане на рекламни информации и спам.

 

Декларация за защита на данни при използването на Google Analytics

Страницата използа Google Analytics - уеб анализатор на Google Inc. („Google“)

Google Analytics използва т.нар. "Cookies", текстови данни, които се запомнят на вашия компютър и позволяват анализа на вашето използване на интернат страницата. Получената чрез Cookies информация за вашето използване на тази интернет страница се пренася по правило до съ рвър на Google в САЩ и се запаметява там. В случай на активиране на ІР –анонимност на тази страница,  вашият ІР -адрес предварително се съкращава от Google в рамките на страните от Европейския съюз или подписалите споразумението страни от Европейското икономическо пространство.  Само в изключителни случаи пълният ІР адрес се пренася до сървър на Google в САЩ и там се съкращава.  По заявка на оператора на тази страница Google ще използва тази информация , за да направи оценка на използването на интернет страницата, за да направи репорти за активносттта на ползването й и да предложи на оператора други  действия, свързани с ползването й и на интернет. Предоставеният  от вашия браузър ІР -адрес в рамките на Google Analytics не се обобщава с друга информация от Google.

Вие може да предотвратите запомнянето на Cookies посредством съответни настройки на софтуера на браузера, който ползвате; в  такъв случай ви предупреждаваме, че няма да можете да ползвате всички функции на тази страница в пълен обем . Освен това може да предотвратите предоставането на Google и използването от Google на създадените посредством Cookies данни, вследствие на ползването от вас на интернет страницата, / вкл. вашия  ІР- адрес/ като инсталирате от интернет  следния  Browser-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Източници: eRecht24 DatenschutzerklärungFacebook-Disclaimer von eRecht24Google Analytics Bedingungen