VEKA Bulgaria EOOD

Декларация за защита на данните:

VEKA Bulgaria EOOD , като администратор на тези сайтове, гледа много сериозно на защитата на Вашите лични данни. Ние обработваме Вашите лични данни поверително и в съответствие със защитата на данни на Общия регламент относно защитата на данните на ЕС (GDPR) и законодателството валидно във Вашата страна

Тази декларация за защита на данните разяснява вида, обема и целите на събирането и използването на данните на посетителите и ползвателите на уебсайта на VEKA Bulgaria EOOD . При въпроси относно защитата на данни можете да се свържете с нашия пълномощник по въпросите за защита на данните по електронна поща на  office@veka-bg.com  или на посочения по-долу адрес.

Задължение за информиране съгл. чл. 13 GDPR

Отговорник по смисъла на член 4 № 7 GDPR:

VEKA Bulgaria EOOD
Vitinja Str.2 zh 
BG- 1510 Sofia
office@veka-bg.com

Данни за контакт с нашия пълномощник по въпросите за защита на данните:

VEKA Bulgaria EOOD
Vitinja Str.2 zh 
BG- 1510 Sofia
office@veka-bg.com

Използване на уебсайта:
Нашата оферта изрично не е насочена към непълнолетни.
Всички получени и обработени в рамките на тази онлайн оферта данни се третират поверително съгл. EU-DSGVO и не се предават на трети лица.

Сърфиране на нашия уебсайт без посочване на лични данни
Използването на нашия уебсайт е извън защитената с парола зона на партньори на VEKA Bulgaria EOOD без посочване на лични данни.
Тогава ние узнаваме само

 • Вашия IP-адрес,
 • името на избраната Интернет страница или избрания файл и момента на избор или отмяна на избора,
 • домейна през който сте стигнали до нашия уебсайт
 • прехвърленото количество данни и
 • дали изборът или отмяната на избора са били успешни.

Данните се използват единствено за администриране, оптимизиране на Интернет офертата или за обработката на Вашите запитвания.

IP-адресът може да представлява лични данни, защото при определени обстоятелства е възможно по този начин посредством информацията на съответния Интернет провайдър да се стигне до идентифициране на собственика на използвания Интернет достъп.

IP-адресът се анализира от нас само при атаки по отношение на нашата Интернет инфраструктура. В такъв случай ние имаме основателен интерес по смисъла начл. 6 абз. 1 и сл.) GDPR от обработката на IP-адреса. Този основателен интерес е в следствие на потребността от защитаване от атаката върху Интернет инфраструктурата, установяване на произхода на атаката, за да можем да предприемем наказателни и гражданско-правни мерки, както и да предотвратим следващи атаки.

IP-адресът се изтрива, ако можем да направим заключение, че от него не е извършена атака върху нашата Интернет структура. Това се извършва редовно на всеки седем дни.

Освен това ние регистрираме, от кой домейн идват нашите уеб посетители. Ние анализираме тези данни също, за да установим тенденциите и да изготвим статистики, но след това отново изтриваме данните.

Освен това този сайт използва “бисквитки” и в някои зони се използват "Active X Controls".

Освен това този уебсайт съдържа линкове към други уеб сайтове. Притежателят на правата за този сайт не е отговорен за положенията за защита на данните или съдържанието на тези уебсайтове. Ако имате въпроси или коментари към нашата практика за защита на данните, моля да се свържете с нас на  office@veka-bg.com .

Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитките със съответна настройка на софтуера на Вашия браузер, това обаче може да доведе до това, Вие да не можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт.

Сърфиране на нашия уебсайт с посочване на лични данни

Ако на нашия сайт Вие съобщите доброволно или в рамките на регистрацията си за зона на партньори на VEKA Bulgaria EOOD лични данни (напр. име, адрес или адрес на електронна поща), тези данни няма да бъдат предавани на трети лица без Вашето изрично съгласие или разрешение съгласно закона. Ако се регистрирате за зона на партньори на VEKA Bulgaria EOOD , по този начин между нас се сключва договор за запаметяване и поддържане в готовност на съответния профил.

В такъв случай ние обработваме Вашите данни въз основа на чл. 6 b) на GDPR за изпълнение на наличен между нас договор или съгл. член 6 a) GDPR въз основа на дадено от Вас съгласие. Обработката се извършва за изпълнение на услугите съгласно договора, осъществяване на плащания, за доставка на поръчани по договор продукти и услуги, за прехвърляне на данните на Вашия адрес към логистични фирми за доставка на стоки, както и за изпращане на интересна информация за продукти и промоции. Вашите данни ще бъдат предавани в рамките на нашата фирма до участващи в процеса на изпълнение на договора или намиране на решения лица. Предаване на трети лица различно от това, което не се основава на законова необходимост, се извършва само след изричното Ви съгласие. Не се извършва автоматизирано приемане на решения.

Ние обработваме Вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на нашия договор или валидните правни предписания или по повод на прехвърляне на Вашите данни. Ние принципно не извършваме самостоятелно изтриване на зададените в зоната на партньори на VEKA лични данни. Вие обаче по всяко време имате възможността да променяте отделни данни във Вашия профил. Пълно изтриване на запаметените в рамките на Вашия профил лични данни се извършва по заявка по електронна поща (с посочване на Вашето потребителско име) на  office@veka-bg.com , ако по-нататъшното запаметяване на тези данни не е позволено от друг разрешителен режим. Деловата документация се съхранява в съответствие със законовите срокове за съхранение и след това се изтрива в съответствие с постановките на закона за защита на данните.

Използване на външни доставчици на услуги

Ние си сътрудничим с доставчици на услуги, които обработват определени данни по наша заявка. Това се извършва единствено в съзвучие със съответно валидното законодателство за защита на данните. С нашите доставчици на услуги в частност ние сме сключили споразумения за обработка на данни по заявка, която изпълнява изискванията на член 28 на GDPR. Не се извършва прехвърляне на данни в несигурни трети страни или на институции извън рамките на определена страна или международни институции.

Вашите права:

В съответствие с GDPR Вие имате следните права:

+          право за информация относно обработката на Вашите данни

Вие имате правото да изискате от нас информация за това, дали и ако да кои Ваши лични данни се обработват от VEKA Bulgaria EOOD . Вие имате правото на следната информация:

 • цели на обработката
 • категории на Вашите лични данни, които се обработват
 • получател или категории на получатели, на които са разкрити или още се разкриват лични данни
 • ако е възможно, запланувана продължителност, за която Вашите лични данни ще бъдат запаметени, или ако това не е възможно, критерии за определяне на тази продължителност;
 • ако Вашите лични данни не са взети от самите Вас, цялата налична информация за произхода на данните
 • съществуване на автоматизирано приемане на решения включително профилиране съгласно член 22 на EU DSGVO и — поне в тези случаи — съдържателна информация за използваната логика както и предел на действията и желани последствия на подобна обработка за Вас.

Ние ще Ви предоставим копие на личните данни, които са предмет на обработката. Ако имаме основателни съмнения относно идентичността на търсещия информация, ще изискаме допълнителна информация за потвърждение на идентичността на засегнатото лице.

+          право на поправка

Вие имате право да изискате от нас незабавна поправка на засягащи Ви, неправилни лични данни. При съблюдаване на целите на обработката Вие имате право да изискате допълване на непълни лични данни — и посредством допълваща декларация.

+          право на изтриване

Изтриване на Вашите лични данни се извършва, ако предявите претенции за изтриване в писмена форма и на това не противоречат правата и задълженията за съхранение. Освен това ние изтриваме Вашите лични данни винаги, ако данните вече не са необходими за изпълнение на свързаната със запаметяването цел или ако тяхното запаметяване е недопустимо по други законови причини, и ако изтриването не противоречи на законовите срокове за съхранение.

+          право на ограничение на обработката

Вие имате правото да изискате ограничение при обработката на Вашите лични данни, ако верността на личните данни не е налична, и то за продължителност, която дава възможност на VEKA Bulgaria EOOD да провери верността на личните данни. Ако обработката е противозаконна и ако Вие откажете изтриването на личните данни и вместо това изискате от нас ограничаване на използването на личните данни, ние ще следваме Вашето изискване. Изтриването на данни не се извършва и тогава, когато то ни е необходимо за осъществяване, упражняване и защитаване на собствени правни претенции, или ако Вие сте предявили претенции срещу обработката съгласно член 21 абзац 1 GDPR, докато още не е ясно, дали обоснованите съображения на VEKA Bulgaria EOOD не превишават Вашите съображения.

+          право на възражения против обработката

Вие имате право по всяко време да предявите претенции против обработката на Вашите лични данни, която се извършва въз основа на чл. 6 на GDPR. В случай на противоречие VEKA Bulgaria EOOD не обработва Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем неоспорими законови причини за обработката, които да превишават интересите, правата и свободите на засегнатото лице, или ако обработката служи за предявяване, упражняване или защитаване на правни претенции.

+          право на възможност за прехвърляне на данни

Вие имате правото да получите засягащите Ви лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, достъпен и пригоден за четене от машина формат, за да можете посредством нас безпрепятствено да прехвърлите тези данни на друг отговорник. Предпоставка за това е, тази обработка да се позовава на съгласие съгласно чл. 6 или чл. 9 на GDPR или на договор и обработката да се извършва с помощта на автоматизирани методи. Освен това Вие имате правото за прехвърляте личните данни директно от VEKA Bulgaria EOOD на друга отговорна институция, доколкото това е възможно технически.

+          право на отказ от даденото от Вас съгласие с въздействие в бъдеще време

Отказ от даденото от Вас съгласие може да се извърши по всяко време с въздействие в бъдеще време. За отказ, възражение или информация не се събират такси. Моля изпратете отказа по електронна поща на office@veka-bg.com .

+          право на оплакване пред контролиращ орган за защита на данни

Ако сте на мнение, че обработката на Вашите лични данни нарушава положенията за защита на данните, Вие по всяко време имате право, съгласно член 77 на GDPR, да направите оплакване в отговорния за Вашата провинция контролиращ орган.

Други декларации за защита на данни към използвани в рамките на нашия уеб сайт услуги на трети лица:

User Centrix

Този уебсайт използва технологията за съгласие за бисквитки на Usercentics GmbH, Rosental 4, 80331 Munich ( https://usercentrics.com/de/ ), за да получи Вашето съгласие за съхранението на определени бисквитки на Вашето терминално устройство и да го документира в съответствие със законите за защита на данните.

Следните лични данни ще бъдат прехвърлени към Usercentrics, когато влезете в нашия уебсайт:

 • Вашето съгласие или оттеглянето на Вашето съгласие
 • Вашият IP адрес
 • Информация за Вашия браузър
 • Информация за Вашето терминално устройство
 • Час на Вашето посещение на уебсайта

Освен това Usercentics съхранява бисквитка във Вашия браузър, за да може да регистрира даденото съгласие или отмяната му от Ваша страна. Данните, събрани по този начин, ще бъдат съхранявани, докато не поискате от нас да ги изтрием, самите бисквитки Usercentics бъдат изтрити или целта за съхранение на данни вече не е приложима. Задължителните законови задължения за съхранение остават незасегнати.

Политика за поверителност за партньорски технологии на Google

Някои функции на този сайт използват партньорски технологии на Google, като например Google Analytics, Google Maps или Google Tag Manager.
Информация за това можете да намерите на адрес https://policies.google.com/technologies/partner-sites и в подробностите за съответните услуги по-долу.

Декларация за защита на данни за уеб услугата за анализи Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализи на Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречени "бисквитки", текстови файлове, които се запаметяват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта. Създадената от бисквитките информация за използването на този уебсайт по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Вие сте активирали IP анонимизирането. Поради това на този уебсайт Google скъсява Вашия IP-адрес в рамките на страните членки на Европейския съюз или в други страни по договора от споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в случаи на изключение пълният IP-адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се скъсява там. По поръчение на администратора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да анализира Вашето използване на уебсайта, за да състави рапорти за активности на уебсайта и за да извърши допълнителни услуги свързани с използването на уебсайта и Интернет за администратора на уебсайта. Прехвърленият от Вашия браузер в рамките на Google Analytics IP-адрес не се обединява с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитките със съответна настройка на софтуера на Вашия браузер; ние обаче Ви обръщаме внимание на това, че в такъв случай евентуално няма да можете да използвате целия обем на всички функции на този уебсайт. Освен това Вие можете да предотвратите регистрирането на създадените от бисквитките и свързаните с Вашето използване на уебсайта данни (вкл. Вашия IP-адрес) от Google както и обработката на тези данни от Google, като свалите наличния на следния линк плъгин на браузер и го инсталирате: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Вие можете да предотвратите регистрирането от Google Analytics като кликнете на следващия линк. Поставя се една бисквитка Opt-Out, която предотвратява бъдещото регистриране на Вашите данни при посещение на този уебсайт:Деактивиране на Google Analytics

По-подробна информация за условията на използване и защита на данните ще откриете на http://www.google.com/analytics/terms/de.html   или на https://www.google.de/intl/de/policies/ . Обръщаме Ви внимание, че на този уебсайт Google Analytics е разширен с кода „anonymizeIp“, за да гарантира анонимизирано регистриране на IP-адреси (т.нар. IP-маскинг).

GOOGLE TAG MANAGER

Ние използваме Google Tag Manager на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, на нашия уебсайт.

Това е организационен инструмент, който можем да използваме, за да интегрираме допълнителни инструменти на уебсайта, така наречените „тагове“ (например за целите на маркетинга или анализа), в нашия уебсайт и да ги управляваме. Google Tag Manager ни позволява да използваме тагове (които са идентифицирани отделно в това известие за поверителност на данните), без да се налага да ги интегрираме отделно в изходния код на уебсайта. Вместо това, те се интегрират централно чрез Tag Manager. Не се обработват данни от самия Google Tag Manager; той функционира като „мениджър“ само за интегрираните тагове. Само чрез тези тагове може да се задават „бисквитки“ или (лични) данни относно използването на нашия уебсайт. Доколкото се изисква от закона за защита на данните, това се прави изключително въз основа на Вашето съгласие.

В настройките на профила на Tag Manager сме се съгласили с прехвърлянето на анонимни данни към Google. Това обаче са само данни за използването и употребата на Tag Manager, а не данни, свързани с Вас. В допълнение, Google получава тези данни изключително в анонимизирана форма, така че не може да бъде направено заключение за идентифицирано или идентифицируемо лице. Google също така премахва цялата информация, която би могла да идентифицира нашия уебсайт. Google обединява тези данни с многобройни други анонимни данни на уебсайта и създава потребителски тенденции като част от мерките за сравнителен анализ. При сравнителен анализ, собствените резултати могат да бъдат сравнени с тези на конкурентите. Това в крайна сметка позволява оптимизиране на процесите.

За повече информация относно Google Tag Manager посетете https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

GOOGLE MAPS

Този уебсайт използва Google Maps (API) на Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ирландия („Google“). Google Maps е уеб услуга за показване на интерактивни карти за визуално представяне на географска информация. Когато се осъществява достъп до страници, в които е интегрирана Google Maps, информацията за Вашето използване на нашия уебсайт (като Вашия IP адрес) се прехвърля на сървърите на Google и се съхранява там; в този случай може да се предава и на сървърите на Google LLC в САЩ. Това се прави независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли, или дали съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, Вашите данни ще бъдат прехвърлени директно към Вашия акаунт. Ако не искате да бъдете картографирани с Вашия профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни (дори за потребители, които не са влезли в системата) като профили за използване и ги оценява.

Ако не сте съгласни с бъдещото предаване на Вашите данни към Google в рамките на използването на Google Maps, имате възможност да деактивирате напълно уеб услугата на Google Maps, като изключите приложението JavaScript във Вашия браузър. Google Maps не може да се използва след това на този уебсайт.

Можете да намерите условията за използване на Google на адрес

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html ;

допълнителните условия за използване на Google Maps могат да бъдат намерени на адрес

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Подробна информация за поверителността на данните във връзка с използването

на Google Maps може да бъде намерена на уебсайта на Google.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Забележка: Ако сте съгласни с използването на Google Maps, Вие се съгласявате също така Вашите лични данни да се обработват в САЩ. Според оценката на Съда на Европейския съюз, има недостатъчно ниво на поверителност на данните в САЩ в сравнение с Европейския съюз. По-конкретно, има риск властите на САЩ да получат достъп до Вашите данни. Ако не сте съгласни с използването на Google Maps, Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни в САЩ.

YouTube:

Описание на услугата

Това е услуга за видео плейър. Може да се използва от потребителя за гледане, харесване, споделяне, коментиране и качване на видеоклипове.

Обработваща фирма

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Длъжностното лице по защита на данните на обработващата фирма

По-долу ще намерите имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните на обработващата фирма.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Цели на данните

Този списък представя целите на събиране и обработване на данните.

 • Показване на видеоклипове

Използвани технологии

Този списък представя всички технологии, които тази услуга използва за събиране на данни.

 • Бисквитки (ако не е активиран режим за подобряване на поверителността)

Събрани данни

Този списък представя всички (лични) данни, които се събират от или посредством използването на тази услуга.

 • Информация за устройството
 • IP адрес
 • URL адрес на препращащия
 • Прегледани видеоклипове

Правно основание

По-долу е посочено необходимото правно основание за обработката на данни.

 • Член 6, параграф 1, раздел 1, буква „а“ от ОРЗД

Място на обработване

Това е основното място, където се обработват събраните данни. Ако данните се обработват също така и в други държави, получавате отделно уведомление.

 • Европейски съюз

Период на запазване

Периодът на запазване е времевият период, за който се запазват събраните данни за целите на обработването. Данните трябва да се изтрият, когато вече не са необходими за упоменатите цели на обработване. Данните ще бъдат изтрити веднага, когато вече не са необходими за целите на обработването. Прехвърляне към трети държави

Тази услуга може да препрати събраните данни в друга държава. Имайте предвид, че тази услуга може да прехвърли данните в държава без необходимите стандарти за защита на данните. По-долу ще намерите списък с държавите, към които се прехвърлят данните. За повече информация относно предпазните мерки прегледайте правилата за поверителност на доставчика или се свържете директно с него.

 • В целия свят

Получатели на данни

По-долу са посочени получателите на събраните данни.

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Щракнете тук, за да прочетете политиката за поверителност на обработващия лични данни
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Щракнете тук, за да прочетете политиката за бисквитки на обработващия лични данни
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Щракнете тук, за да се отпишете от този обработващ данни във всички домейни
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Информация относно съхранението

По-долу можете да видите най-дългата възможна продължителност за съхранение на устройство, както е определено при използване на който и да е начин за съхранение.

 • Максимален срок за съхранение на бисквитки: 8 месеци
 • Съхранение без бисквитки: не

Актуализиране на тази декларация за защита на данни

От време на време може да е необходимо актуализиране на тази декларация за защита на данни, например поради нови изисквания от закона или институциите, както и нови оферти на или нашето Интернет представителство. Ние ще Ви информираме за това.По принцип Ви препоръчваме да извиквате редовно тази декларация за защита на данни, за да проверите, дали е имало промени. Дали са настъпили промени между другото ще познаете по това, че най-долу в този документ е актуализирана версията.

Разпечатване и запаметяване на тази декларация за защита на данни

Тази декларация за защита на данни може да бъде разпечатана и запаметена директно, например посредством функцията за разпечатване и запаметяване във Вашия браузер.

09.03.2023